Členské príspevky od 01.01.2024

Počet zamestnancov
Členské v EUR
Minimálny ročný členský prípevok  
300,- EUR
od 5 do 20
70,- EUR x počet zamestnancov
od 21 do 50
1.500,- EUR
od 51 do 100
1.700,- EUR
od 101 do 200
1.900,- EUR
od 201 do 400
2.100,- EUR
od 401 do 700
3.200,- EUR
od 701 do 1000
5.200,- EUR
nad 1000
7.300,- EUR
nad 3000
10.400,- EUR
Kolektívny člen
   počet zamestnancov všetkých členských 
subjektov x 1.50,- EUR +1.500,- EUR 
   Rozpočtové organizácie viazané na obchod 
(SOU, Múzeum obchodu a pod.) 
300,- EUR
Pozn.: Členovia sú povinní záväzne nahlasovať každoročne do 30.11. presný počet ich zamestnancov. 
           Každý člen musí zaplatiť členské najneskôr do 31.1. 

Schválené Valným zhromaždením Zväzu obchodu SR v Tatranskej Lomnici dňa 22. novembra 2023