Potravinová legislatíva

Legislatíva SK:  


Legislatíva EÚ:

Usmernenia a výklad EK niektorých právnych predpisov v oblasti kvality a bezpečnosti potravín: 
 • Oznámenie Európskej Komisie o otázkach týkajúcich sa označenia a implementácie 1169/2011, cieľom tohto oznámenia zo strany EK je pomôcť prevádzkovateľom pri uplatňovaní nariadenia poskytnutím odpovedi na sériu otázok, ktoré boli vznesené po nadobudnutí účinnosti tohoto nariadenia...
 • Usmerňovací dokument EK o implementácii určitých ustanovení nariadenia 852/2004. Dokument je určený prevádzkovateľom, cieľom je poskytnutie usmernenia o implementácii nových hygienických požiadaviek.

 • Usmernenie EK pre prevádzkovateľov na často kladené otázky ohľadne flexibility.

 • Oznámenie EK o realizácii systémov riadenia bezpečnosti potravín, zásady HACCP.

NOVINKY V POTRAVINOVEJ LEGISLATÍVE ZA POSLEDNÝ POLROK:

Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené DECEMBER 2020 (stav k 31.12.2020)

Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené NOVEMBER 2020 (stav k 30.11.2020)
Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené JÚL 2020 (stav k 31.07.2020)    
Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené JÚN 2020 (stav k 30.06.2020)  
 • STRATÉGIA „z farmy na stôl" - viď príloha a bližšie informácie nižšie
Stratégia "z farmy na stôl" ponúka komplexné riešenia výziev súvisiacich s udržateľnosťou potravinových systémov, pričom konštatuje spojenie medzi zdravím ľudí, zdravím spoločností a zdravím planéty. Stratégia je centrálnym prvkom agendy Komisie na dosahovanie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja.
Zároveň reflektuje ďalšie strategické dokumenty, ku ktorým sa zaviazala
 • dosiahnutie stavu klimatickej neutrálnosti v Únii do roku 2050, Akčný plán pre obehové hospodárstvo, Stratégia biodiverzity do roku 2030, Horizont 2020 a Horizont Európa.
Stručne uvádzame čomu sa stratégia venuje a ako ju chce Komisia realizovať:
 • potravinový reťazec - kratšie dodávateľské reťazce, podpora znižovania závislosti od diaľkovej prepravy, zachovanie biodiverzity, využívanie výskumu, inovácií a technológií aj prostredníctvom finančných grantov z programov Horizon
 • potraviny - zlepšenie stravovacích návykov, zníženie plytvania s potravinami, zníženie potravinového odpadu a jeho využívanie, bezpečnosť potravín a celého potravinového reťazca, vypracovanie Únijného kódexu správania pre zodpovedné obchodné a marketingové praktiky a k nemu aj sprievodný rámec monitorovania, redukcia obalov potravín, obmedzenie marketingu na „nezdravé“ potraviny, zmena zloženia a receptúr výrobkov aj prostredníctvom vytvorenia profilov nutričného zloženia, harmonizovať označenie potravín, tak aby mal spotrebiteľ k dispozícii všetky nutričné informácie a úprava dátumu spotreby na výrobkoch, spôsob stanovovania minimálnych povinných kritérií obstarávania udržateľných potravín (zazmluňovanie dodávok potravín do škôl a pod.), boj proti podvodom s potravinami – politika nulovej tolerancie
 • obchodné normy + zemepisné označenia – zahrnutie kritérií udržateľnosti
 • zamestnanosť - sociálna ochrana pracovníkov, pracovných podmienok, podmienok bývania, ochrana zdravia a bezpečnosti
 • krízy – spoločný postup EÚ (posúdenie a pomoc), vypracovanie plánu na možné krízy, vytvorenie finančnej rezervy
 • chov zvierat hospodárskych zvierat + výživa zvierat – zlepšenie životných podmienok zvierat, zníženie používania antimikrobiálnych látok, zníženie emisií metánu z chovu, používanie ekologických technológií v chove (solárne panely), výroba bioplynu z odpadu a zvyškov, odpadovej vody, uvádzanie inovačných kŕmnych doplnkových látok, používanie alternatívnych kŕmnych surovín (hmyz, krmivo z morských zdrojov) a vedľajšie produkty z biohospodárstva (napr. rybí odpad)
 • pesticídy - znižovať závislosti od pesticídov, podpora používania alternatívnych spôsobov ochrany, podpora integrovanej ochrany, zjednodušenie  uvádzania pesticídov obsahujúcich biologické účinné látky na trh, skrátenie postupu autorizovania pesticídov v ČŠ, zmeny nariadenia štatistík o pesticídoch
 • výživa pôdy a hnojivá - znižovanie nadmerného používania hnojív, podpora vyváženého hnojenia a udržateľné hospodárenie so živinami, príprava akčného plánu integrovaného hospodárenia so živinami, rozšírenie uplatňovania precíznych techník zúrodňovania a udržateľných poľnohospodárskych praktík
 • emisie zo skleníkových plynov – zníženie emisií, prechod na udržateľnejší chov hospodárskych zvierat, zníženie závislosti od kritických kŕmnych surovín a podpora zdrojov rastlinných bielkovín na území EÚ a používanie alternatívnych kŕmnych surovín
 • ekologické poľnohospodárstvo – podpora a zvyšovanie miery ekologického poľnohospodárstva, predloženie Akčného plánu pre ekologické poľnohospodárstvo, propagačné kampane a podpora zeleného verejného obstarávania, cieľ do roku 2030 sa bude 25% celkovej pôdy obhospodarovať ekologicky
 • obehové hospodárstvo - využitie biologických materiálov na výrobu organických hnojív, bielkovinových krmív, bioenergie, biochemikálií
 • prvovýroba (poľnohospodári, rybári a výrobcovia v oblasti akvakultúry)
 • transformácia výrobných metód, s použitím riešení založených na prírode, technológiách, digitálnych technológiách a využívaní vesmírnych technológií
 • zdravie rastlín – opatrenia na lepšiu ochranu rastlín pred novými škodcami a chorobami a inováciu, pravidlá na posilnenie ostražitosti pri dovoze rastlín a dohľadu nad nimi na území Únie
 • odrody + osivá, množiteľský materiál – uľahčenie registrácie odrôd, dostupných aj na ekologické pestovanie a odrôd prispôsobených na miestne podmienky, odrody prispôsobené zmenám klímy, zdravý a dostupný materiál osív a RRM, použitie nových genomických techník
 • financie – z „novej SPP“ – efektívna a účinná priama podpora poľnohospodárov (priame platby), program rozvoja vidieka s nastavenými zelenými opatreniami, členské štáty vypracujú strategické plány, ktoré musia tieto ciele reflektovať, Komisia plány posúdi a schváli, daňové stimuly v prospech udržateľného a zdravého stravovania
 • ryby a morské plody – trvaloudržateľný prístup získavania, podpora rybárov z SRP, manažment populácie morských populácií, farmový chov
 • pravidlá hospodárskej súťaže – podpora poľnohospodárov v rámci, posilnenie pozície poľnohospodárov a rybárov v dodávateľských reťazcoch, podpora spolupráce v rámci spoločných organizácií trhov, vykonávanie smernice o nekalých obchodných praktikách

Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené MÁJ 2020 (stav k 31.05.2020)

Články o KORONAVÍRUSE za mesiac apríl 2020