PODPORTE NÁS SVOJIMI 2%

Vážené dámy, vážení páni,
v tomto období pripravujete daňové priznania za rok 2023.  Máte možnosť rozhodnúť o tom, ako sa využije príslušná čiastka Vami zaplatenej dane za uplynulý rok a môžete tak výrazne prispieť k ďalšiemu úspešnému pôsobeniu Nadácie Dobrý obchodník. 
Takto získané finančné prostriedky plánujeme použiť v súlade so zákonom, a to predovšetkým na realizáciu cieľov našej spoločnej organizácie, t. j. aktívne presadzovanie záujmov členov Zväzu obchodu SR a ďalšie skvalitňovanie domáceho podnikateľského prostredia a celého odvetvia obchodu, pri vzdelávacích a propagačných aktivitách, tiež pri udržiavaní a zlepšovaní kvality služieb, poskytovaných všetkým členom.
Prosíme Vás, využite túto možnosť a podporte Nadáciu Dobrý obchodník pri podaní daňového priznania za rok 2023 formou poukázania časti zaplatenej dane (2%). Aj na Vás záleží, do akej miery budeme môcť pokračovať vo svojej práci a či budeme môcť rozširovať svoje aktivity.
Veľmi pekne ďakujeme tým spoločnostiam a jednotlivcom, ktorí Nadáciu Dobrý obchodník podporili v minulých rokoch.
Taktiež ĎAKUJEME už teraz tým, ktorí sa rozhodnú využiť túto možnosť v tomto roku. 
 
S úctou 
Zuzana Holičková, správca Nadácie Dobrý obchodník

Údaje o prijímateľovi na poukázanie 2% z dane

Názov:
Nadácia Dobrý obchodník
IČO prijímateľa:
42267781
DIČ prijímateľa: 
2023719500
Právna forma:
Nadácia
Adresa:
Bajkalská 25, 827 18  Bratislava - Ružinov, SR

Postup pri poukázaní 2% z dane

Do 15.1.2024 – Komora notárov SR zverejnila zoznam prijímateľov 2% na rok 2024 - Nadácia Dobrý obchodník je jeho súčasťou.

FYZICKÁ OSOBA - ZAMESTNANEC
Ak ste zamestnanec a na ročnom zúčtovaní dane váš podiel na zaplatenej dani vo výške 2% je viac ako 3,00 eurá:
 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Na základe údajov z Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO          o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
  Poznámka: Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie              od organizácie, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, môžete prijímateľovi poukázať podiel až do výšky 3% zaplatenej dane.
 3. Obe tlačivá, vyplnené a potvrdené zamestnávateľom, je potrebné do 30.04.2024 doručiť na miestne príslušný daňový úrad (podľa miesta vášho bydliska)
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie              o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Pokiaľ ste fyzická osoba, podávajúca daňové priznanie k dani z príjmov FO na tlačive typu B a váš podiel na zaplatenej dani vo výške 2% je viac ako 3,00 eurá:
 1. V tlačive daňového priznania vyplňte oddiel: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa    § 50 zákona.
 2. V tlačive daňového priznania typu B vyplňte vyššie uvedené údaje o prijímateľovi.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie typu B doručte v lehote na podanie DP na váš miestne príslušný daňový úrad      a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmu FO.
PRÁVNICKÁ OSOBA – OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, ORGANIZÁCIA
Pokiaľ ste právnická osoba, podávajúca daňové priznanie k dani z príjmov PO, môžete nám venovať aj časť vašich 2%. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 eur.
 1. V tlačive daňového priznania k dani z prímov PO vyplňte časť: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane        z príjmov PO.
 2. V tlačive daňového priznania vyplňte vyššie uvedené údaje o prijímateľovi.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na podanie DP na váš miestne príslušný daňový úrad              a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmu PO.