Zväz obchodu SR - Komunikačná sekcia: Informácie a dialóg nielen s médiami

Komunikačná sekcia Zväzu obchodu SR: Informácie a dialóg nielen s médiami.

Sekcia pre komunikáciu bola pôvodne vytvorená najmä s cieľom vytvárať dobré vzťahy a poskytovať úplný a pravdivý obraz o činnosti Zväzu obchodu SR navonok a pomáhať tak interakcii s predstaviteľmi vlády SR, poslancami Národnej rady SR, činiteľmi na rôznych stupňoch štátnej správy a samosprávy a ďalšími partnermi na Slovensku i v zahraničí. Ide najmä o spotrebiteľské združenia, partnerské profesijné organizácie a združenia právnických osôb, ale aj širšiu odbornú aj laickú verejnosť. Veď prakticky každý je aspoň raz za čas spotrebiteľom a zákazníkom. Každý aspoň raz za čas nakupuje. Nie každý však pozná a chápe procesy a problémy spojené s cestou tovaru od výrobcu až do nákupného koša zákazníka. Efektívna komunikácia záujmov a potrieb obchodníkov pomáha lepšie sa porozumieť a spolupracovať na všetkých úrovniach.
Členovia sekcie preto venujú veľkú pozornosť aktuálnemu dianiu, ktoré vplýva na činnosť obchodníkov a podľa potreby pripravujú reakcie Zväzu rôznym spôsobom:
• organizujú stretnutia predstaviteľov ZO SR s novinármi, tzv. „Raňajky s médiami“ (zvyčajne 1x za štvrťrok), kde informujú o najdôležitejších udalostiach, ktoré sa významne dotýkajú odvetvia obchodu. Novinári pri nich dostávajú príležitosť hlbšie vniknúť do odbornej problematiky. „Raňajok“ sa zvyčajne zúčastňuje prezident Zväzu, viceprezidenti alebo predsedovia jednotlivých odborných sekcií. V závislosti od diskutovaných tém bývajú často prizvaní aj predstavitelia partnerských organizácií alebo nezávislí odborníci,
• v spolupráci s vedúcimi predstaviteľmi Zväzu pripravujú k aktuálnym a „horúcim“ udalostiam stanoviská ZO SR, vyhlásenia alebo širšie koncipované tlačové správy.
Ďalším nástrojom komunikácie a informovania je webová stránka Zväzu obchodu SR www.biznis.sk. Je zdrojom informácií nielen pre médiá, ale aj pre širšiu verejnosť a samotných členov Zväzu. Je nielen zvyčajným prvým informačným zdrojom, po ktorom siahne novinár, potenciálny nový člen alebo ktokoľvek, kto hľadá informácie z oblasti obchodu, ale Zväz na nej zverejňuje a publikuje výstupy z médií, vlastné materiály, tlačové správy, stanoviská, materiály odborných sekcií, aktuálne informácie o novej legislatíve, štatistické informácie z odvetvia obchodu a o činnosti Nadácie Dobrý obchodník.Na stránke sú publikované aj vhodné materiály našich členov (najmä tlačové správy) a informácie o úspechoch členov ZO SR. Sekcia sa snaží pomáhať členom ZO SR aj tým, že im umožňuje zverejňovať aj propagačné a reklamné materiály za symbolické poplatky.
Vnútrozväzová komunikácia
Komunikačná sekcia však nepôsobí len smerom navonok. Rovnako dôležitý alebo pre členov možno aj dôležitejší je tok informácií vo vnútri Zväzu. Každý člen Zväzu obchodu preto dostáva:
• denný monitoring médií
• týždenný monitoring legislatívy SR
• pravidelný monitoring legislatívy EÚ
• mesačnú informáciu o aktuálnych legislatívnych procesoch
• pravidelné právne informácie k novoprijatým zákonom a iným právnym predpisom týkajúcich sa odvetvia obchodu
Členovia taktiež dostávajú informácie o podujatiach a odborných konferenciách partnerských organizácií alebo iných usporiadateľov, ktoré môžu byť pre nich užitočné alebo zaujímavé (SOPK, SARIO, SBA, veľvyslanectvá, štátne inštitúcie a ďalšie). Mnohé z takýchto odborných podujatí sú pre členov Zväzu obchodu SR buď bezplatné alebo si môžu uplatniť zľavu z ceny.
Vďaka spolupráci s odbornými publikáciami dostáva každý člen bezplatne aj vybranú odbornú tlač. Komunikačná sekcia tiež pripravuje pravidelné prílohy Zväzu obchodu SR v časopisoch Tovar&Predaj a Obchod.
Kontakt: Zväz obchodu SR Bajkalská 1496/25 827 18 Bratislava-Ružinov Tel.: +421 258 233 224 +421 258 233 226 E-mail: sekretariat@biznis.sk gs@biznis.sk www.biznis.sk
Ivan Kubányi, predseda Komunikačnej sekcie ZO SR
—-
AKTUÁLNE PRE VÁS
Pripravujeme:
• Valné zhromaždenie Zväzu obchodu SR, 20. novembra 2019 v Hornom Smokovci, hotel Bellevue
• Odbornú konferenciu Slovenské obchodné fórum 2019, 20. – 21. novembra 2019 v Hornom Smokovci, hotel Bellevue
• Odborný seminár k Zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami*
• Odborné kurzy v spolupráci s Intenzívou, s.r.o. (info na www.intenziva.sk, členovia ZO SR si môžu uplatniť zľavu):
  • Logistika d istribúcie a skladovania, 16. – 17. október 2019, Bratislava
  • HR marketing na sociálnych sieťach, 29. október 2019, Bratislava
  • Ako byť dlhodobo úspešný v profesijnom i osobnom živote, 29. – 30. október 2019
  • Digitálny marketing, 6. – 7. a 26. – 27. novembra (spolu 4 dni)
* Presné termíny a miesta podujatí budú zverejnené na www.biznis.sk


Zdroj: [06.11.2019; Tovar a predaj; komerčná prezentácia; s. 33; redakcia]