Zo Zväzu obchodu SR: Prezident ZO SR M. Katriak pred parlamentnými voľbami

Pred niekoľkými mesiacmi začal Zväz obchodu SR nové štvrťstoročie svojho pôsobenia. Snáď najdôležitejším poznatkom z uplynulého obdobia je fakt, že ak sme pri vzniku obchodníckej organizácie pociťovali nevyhnutnosť spájať svoje sily pri obhajobe svojich práv a záujmov, táto potreba naďalej trvá – v niektorých prípadoch dokonca ešte naliehavejšie!

Zo Zväzu obchodu SR Prezident ZO SR M. Katriak pred parlamentnými voľbami
Pred niekoľkými mesiacmi začal Zväz obchodu SR nové štvrťstoročie svojho pôsobenia. Snáď najdôležitejším poznatkom z uplynulého obdobia je fakt, že ak sme pri vzniku obchodníckej organizácie pociťovali nevyhnutnosť spájať svoje sily pri obhajobe svojich práv a záujmov, táto potreba naďalej trvá – v niektorých prípadoch dokonca ešte naliehavejšie!
LEGISLATÍVNE INICIATÍVY
Na naše podnikateľské plány bude mať vo veľkej miere vplyv politická situácia, najmä výsledky blížiacich sa parlamentných volieb a podoba vlády, ktorá z nich vzíde. Stretli sme sa s viacerými predstaviteľmi politických reprezentácií, nielen z parlamentných, ale aj mimoparlamentných zoskupení, ktoré majú šancu vo voľbách uspieť. Pri odborných diskusiách sme oboznámili politikov a budúcich zákonodarcov so situáciou a hospodárskym prostredím, v ktorom obchodníci pôsobia, poukázali na problémy, ktorým pri podnikaní čelíme. Snažíme sa navrhovať aj riešenia. Rokovali sme o otázkach zamestnanosti v obchode, najmä o problematike minimálnej mzdy a jej dopadoch v odvetví obchodu, problematike neprimeraných pokút pre obchodníkov, ale aj o mnohých ďalších zákonoch a iných zákonných predpisoch, ktoré obchodníkom často strpčujú každodennú prácu v obchode a podnikaní vôbec. Často ide len o pokusy politikov o riešenie spoločenských problémov na úkor obchodníkov. V súvislosti s niektorými prijatými predpismi sa snažíme dôrazne upozorniť, že ohrozujú existenciu potravinárskych obchodných prevádzok a zásobovanie menších obcí.
Všetky legislatívne iniciatívy vyžadujú neustálu koncentráciu na legislatívny proces, obrovské úsilie aspoň zmierniť negatívne dopady niektorých prijímaných predpisov. Oslovili sme priamo ministrov alebo štátnych tajomníkov so žiadosťou, aby zohľadňovali dôležité prostredie vnútorného obchodu a zabezpečili vyvážené vzťahy v podnikateľskom prostredí. Pri poslaneckých návrhoch išlo v minulom období o desiatky a desiatky osobných stretnutí a rokovaní s jednotlivými poslancami NR SR, nekonečné trpezlivé vysvetľovanie následkov prijímaných a nie vždy celkom domyslených legislatívnych aktivít.
BUDOVANIE PARTNERSTIEV
K úspešnému pôsobeniu a k získavaniu vplyvu nevyhnutne potrebujeme ďalších partnerov. V uplynulom období sme preto venovali značnú pozornosť budovaniu alebo posilňovaniu mostov s ďalšími podnikateľskými organizáciami. Okrem pôsobenia v rámci Republikovej únie zamestnávateľov pravidelne konzultujeme alebo koordinujeme niektoré kroky so Slovenskou alianciou moderného obchodu, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Potravinárskou komorou Slovenska, so Slovenským združením pre značkové výrobky, s organizáciami združujúcimi pivárov, pekárov, hydinárov a ďalších. Uskutočnili sme tiež rokovania s predstaviteľmi Slovenského mliekarenského zväzu a radi by sme spoluprácu s nimi posunuli na podobnú úroveň, akú máme so združením pekárov. V minulom roku sme podpísali Rámcovú dohodu o spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave (EUBA) a rozpracovali sme ju na konkrétne oblasti. Dohodu s EUBA môžu členovia Zväzu využiť pri riešení konkrétnych úloh a problémov vo svojich spoločnostiach zadávaním tém na bakalárske a inžinierske práce. Veľmi dobre spolupracujeme aj s partnerským Odborovým zväzom pracovníkov v obchode a cestovnom ruchu.
V OČAKÁVANÍ ĎALŠIEHO NÁROČNÉHO OBDOBIA
Zväz obchodu SR sa pripravuje na ďalšie náročné obdobie. Popri všeobecne závažných témach, akými sú ochrana životného prostredia, sociálne podmienky pracovníkov v obchode, spoločenská zodpovednosť, zostane našou prioritou ochrana práv a záujmov slovenských obchodníkov. V predvolebnej kampani sa objavujú návrhy a iniciatívy, ktoré síce nadbiehajú voličovi, ale idú na úkor podnikateľov a podnikateľského prostredia. Veríme, že sa uplatnia aj iniciatívy, ktoré by podnikanie uľahčili. Určite si vieme predstaviť nielen priaznivejšiu daňovú a odvodovú legislatívu, ale aj ďalšie zjednodušovanie administratívy. Budeme sa o to razantne zasadzovať v našej komunikácii s členmi vlády a s poslancami NR SR.
AKTUÁLNE PRE VÁS Pripravujeme:
* Volebné Valné zhromaždenie Zväzu obchodu SR, 14. mája 2020 v Bratislave
* Seminár o zabezpečení kvality alkoholických nápojov v obchode*
* Triedenie a likvidácia odpadov z obchodov – podujatie pre médiá*
* Presné termíny a miesta podujatí budú zverejnené na www.biznis.sk
Kontakt:

Zväz obchodu SR Bajkalská 1496/25 827 18 Bratislava-Ružinov Tel.: +421 258 233 224 +421 258 233 226 E-mail: sekretariat@biznis.sk gs@biznis.sk www.biznis.sk

Zdroj: [11.02.2020; Tovar a predaj; komerčná prezentácia; s. 11; PR-CL]