Výzva pre výrobcov a importérov     

Do spustenia zálohového systému ostáva 6 týždňov.

Vážení výrobcovia a importéri jednorazových nápojových obalov,

po vyplnení a odoslaní údajov na registráciu obalu (EAN-kódu) v registračnom portáli Správcu zálohového systému má výrobca povinnosť poslať 8 ks fyzických vzoriek z každého registrovaného obalu ( EAN-u) označeným v súlade s Manuálom na označovanie, aby tak splnil potrebné náležitosti pre registráciu obalu v zálohovom systéme.

Dňa 4.10.2021 spustil Správca zálohového systému verifikáciu fyzických vzoriek na Zákazníckom centre. 

Chceli by sme touto cestou apelovať na všetkých výrobcov, ktorí zatiaľ nevykonali administratívnu registráciu a nezaslali fyzické vzorky na verifikáciu Správcovi, aby tak urobili čím skôr a neodkladali splnenie tejto povinnosti.  

Od 1.1.2022 máte ako výrobcovia možnosť a k 1.2.2022 zákonnú povinnosť, uvádzať na trh zálohované nápojové obaly len v prípade, že budú registrované u Správcu zálohového systému. Zároveň upozorňujeme, že Správca, ako aj jeho externí partneri - GS1 a dodávatelia odberných automatov, majú na celý proces verifikácie stanovenú lehotu 8 týždňov od momentu splnenia oboch podmienok, t.j. nahratia údajov v registračnom portáli a doručenia fyzických vzoriek Správcovi.

Do spustenia zálohového systému ostáva 6 týždňov, preto by sme vás chceli požiadať, aby ste registráciu produktov v informačnom systéme Správcu a zasielanie fyzických vzoriek neodkladali na poslednú chvíľu.
Akým najčastejším chybám sa vyhnúť pri zasielaní fyzických vzoriek?
Naše Zákaznícke centrum usilovne pracuje na verifikácii vami zaslaných vzoriek v spolupráci so všetkými verifikovanými dodávateľmi odberných  automatov a tiež spoločnosti GS1. Na našej strane sme pripravení posilniť kapacity vzhľadom k väčšiemu množstvu očakávaných vzoriek v nasledujúcich týždňoch. Rovnako potrebujeme aj od vás, ako výrobcov, súčinnosť a ústretovosť v spolupráci. Radi by sme vám dali do pozornosti niekoľko najčastejšie opakujúcich sa chýb, ktorým sa môžete vyhnúť a pomôcť tak zabezpečiť efektívnosť, plynulosť a tiež urýchlenie celého procesu.

Najčastejšie chyby pri zasielaní fyzických vzoriek:
 • Vzorky nie sú čisté alebo majú zvyškovú tekutinu, prípadne sú deformované.
 • Etiketa alebo sleeve nie je nalepený správne, napr. je pootočený.
 • Vzorky sú zabalené len vo vreciach. Týmto spôsobom balenia dochádzka k vysokému riziku deformácie vzoriek pri prevoze k Správcovi.
 • Nie je doručené dostatočné množstvo vzoriek. Je potrebné zaslať vždy 8 ks z každého EAN kódu, inak nie je možné verifikovať.
 • Etikety sú zasielané vo forme náhradných materiálov, ktorých kvalita zhoršuje alebo znemožňuje  čitateľnosť EAN kódu.
 • Vzorky nespĺňajú požiadavky stanovené v Technickej špecifikácii a manuáli na označovanie, nie sú označené logom Z s textom "Zálohované".
 • Zaslané fyzické vzorky produktov ešte nie sú nahraté v registračnom portáli Správcu. Bez nahratia údajov sa v prípade doručenia fyzických vzoriek verifikácia na strane Správcu nemôže spustiť.
 • V registračnom portáli Správcu sú chybne zadané údaje.

Odporúčania v súvislosti s verifikačným procesom     
 • Ku každej dodávke (krabici) je potrebné priložiť dodací list na dané vzorky. Ak posielate viac krabíc, každá by mala mať osobitný dodací list.
 • V prípade ak posielate vzorky s dočasnou nálepkou (platí pre plechovky, ktoré sú takto označené len na proces verifikácie) alebo iným materiálom etikety ako tým s ktorým budú následne umiestnené na trh, je potrebné na to vopred upozorniť e-mailom na registracia@spravcazaloh.sk
 • Pri nahrávaní EAN-ov do registračného portálu Správcu je potrebné si údaje  pozorne skontrolovať a až potom ich odoslať na schválenie. Dodatočné úpravy nie sú zo strany výrobcu už možné.
 • V prípade pozastavenia verifikácie vzoriek a po výzve na odstránenie nedostatkov z nášho Zákazníckeho centra, vás žiadame o promptné vybavenie a  dodržanie 10 dňovej lehoty na odstránenie nedostatkov.
Pri odovzdávaní vzoriek na Zákazníckom centre je možné potvrdiť len prevzatie zásielky, nie konkrétneho obsahu zásielky.

Kam doručiť fyzické vzorky určené na verifikáciu?
Doručenie vzoriek je možné na nižšie uvedenú adresu v pracovných dňoch v pondelok až v piatok v čase medzi 8:00 až 16:00 hodinou:
 
Správca zálohového systému, n.o.
Zákaznícke centrum
Priemyselný areál Budiš
916 33 Lúka