Vyhlášky ÚVZ zo dňa 21.1.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 21.1.2021 vo večerných hodinách ďalšie vyhlášky.
Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 21.1.2021 vo večerných hodinách nasledovné vyhlášky:
► Vyhláška č. 13/2021 zo dňa 21.1.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí, účinná od 27.1.2021
V rámci predmetnej vyhlášky nedošlo k zmenám záležitostí, týkajúcich sa členov ZO SR. Vo všetkých prevádzkach aj obchodných domoch aj naďalej platia doteraz nastavené opatrenia, týkajúce sa dodržiavania hygienických opatrení, vrátane  vyhradeného nákupného času pre seniorov v pondelok až piatok v potravinách a drogériách v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. ako aj vrátane 2-metrových rozostupov a rozsahu 15  štvorcových metrov na 1 osobu).
Čo sa týka hromadných podujatí, tak isto aj naďalej platí, že schôdze zo zákona, ako zhromaždenia delegátov, členské schôdze, predstavenstvá, valné zhromaždenia , schôdze kontrolných komisií sa môžu aj naďalej konať bez obmedzenia počtu osôb, ale za predpokladu dodržania ustanovených hygienických opatrení, pokiaľ príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva neprijme prísnejšie opatrenia (aktuálne – okres Nitra.)
   Vyhláška č. 14/2021 zo dňa 21.1.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa na obdobie od 27.1. do 2.2.2021.
Predmetná vyhláška je vydaná v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17.1.2021, ktoré Vám bolo zaslané dňa 18.1.2021 a upresňuje ho tým, že ukladá povinnosť zamestnávateľom a prevádzkovateľom prijať  hygienické opatrenia na pracoviskách, a to zákazom vstupu zamestnancov alebo iných osôb na pracoviská alebo do iných priestorov zamestnávateľa a prevádzkovateľa, pokiaľ sa nepreukážu negatívnym testom, a ktorou sa určia osoby, na ktoré sa zo zdravotných dôvodov nebude vzťahovať podmienka negatívneho výsledku testu na ochorenie Covid-19.
K vyhláške Vám zasielame komentár:
Materiál vypracovala Legislatívno-právna sekcia ZO SR.

Zdroj: Zväz obchodu SR, ÚVZ SR