Valné zhromaždenie Zväzu obchodu SR volilo nové orgány

Dňa 22. mája 2024 sa v historických priestoroch Šimák Zámok v Pezinku konalo Hodnotiace a volebné valné zhromaždenie Zväzu obchodu SR.
Dňa 22. mája 2024 sa v historických priestoroch Šimák Zámok v Pezinku konalo Hodnotiace a volebné valné zhromaždenie Zväzu obchodu SR.

Prezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana informoval členov zväzu o činnostiach za uplynulé volebné obdobie 2021 OE 2024. Členovia diskutovali o viacerých kľúčových témach. Počas valného zhromaždenia sa konali voľby orgánov Zväzu obchodu SR OE členov Predstavenstva a Dozornej rady ZO SR na ďalšie volebné obdobie 2024 OE 2027.
Delegáti valného zhromaždenia zvolili na ďalšie obdobie 15-členné predstavenstvo a 3-člennú dozornú radu. Na I. zasadnutí novozvolených orgánov Predstavenstvo ZO SR jednohlasne prejavilo dôveru a opätovne potvrdilo voľbou JUDr. Filipa Kasanu vo funkcii prezidenta Zväzu obchodu SR.
I. viceprezidentom Zväzu obchodu SR sa stal RNDr. Michal Sebíň, PhD., a za viceprezidentov boli zvolení Ing. Martin Kozák, Ing. Štefan Mácsadi a Ing. Pavol Mikušiak.
Po skončení Valného zhromaždenia ZO SR sa už tradične konala konferencia Slovenské obchodné fórum, ktorej súčasšou bola diskusia s ministrom pôdohospodárstva SR Richardom Takáčom, predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emilom Machom, prezidentom Zväzu obchodu SR Filipom Kasanom a ďalšími významnými hosťami.

LEGISLATÍVNE OKIENKO
Od 1. júna 2024 nadobúda účinnosš zákon č. 105/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopľňajú niektoré zákony.
V súlade so smernicou (EÚ) 2022/2464 sa s cieľom zvýšenia kvality, porovnateľnosti a spoľahlivosti informácií uvádzaných vo výročnej správe vybraných účtovných jednotiek (obchodné spoločnosti spľňajúce navrhované veľkostné podmienky a účtovné jednotky, ktorých cenné papiere boli prijaté na regulovaný trh EÚ okrem mikro účtovných jednotiek) týkajúcich sa ich vplyvu najmä na environmentálnu oblasš, sociálnu oblasš a oblasš riadenia a správy (informácie o udržateľnosti) v zákone o účtovníctve zavádzajú požiadavky na: uvádzanie týchto informácií v súlade s európskymi štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti (ESRS OE European Sustainability Reporting Standards), čím sa zabezpečí jednotný spôsob ich uvádzania, ktorý doteraz nebol v rámci EÚ ustanovený, používanie jednotného elektronického formátu výročnej správy, externé uistenie týchto informácií nezávislou stranou, ktorou je štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, upravujú sa aj niektoré ustanovenia týkajúce sa registra účtovných závierok. Od 1. júla 2024 nadobudne účinnosť zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom zákona je vyššia ochrana spotrebiteľov aj v online prostredí, predľženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu z doterajších 14 na 30 dní, ak bola zmluva uzavretá pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti spotrebiteľa alebo pri organizovanom podujatí na predaj a prezentáciu produktov. Motivovať má taktiež obchodníkov k dobrovoľnému ukončeniu porušovania predpisov a odškodneniu spotrebiteľov, čím sa má dosiahnuť čo najrýchlejšia náprava poškodených práv spotrebiteľov.

Kontakt: Zväz obchodu SR Bajkalská 1496/25 827 18 Bratislava-Ružinov Tel.: +421 258 233 224, +421 258 233 226 
E-mail: sekretariat@biznis.sk, gs@biznis.sk www.biznis.sk     


Zdroj: PRINT | Dátum: 11.06.2024 | Zdroj: Tovar & predaj | Strana: 5 | Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. | Rubrika: PR - Článok