Valné zhromaždenie Zväzu obchodu SR a stretnutie obchodníkov

Dňa 22. mája 2024 sa v historických priestoroch Šimák Zámok v Pezinku konalo Hodnotiace a volebné Valné zhromaždenie Zväzu obchodu SR. 

Dňa 22. mája 2024 sa v historických priestoroch Šimák Zámok v Pezinku konalo Hodnotiace a volebné Valné zhromaždenie Zväzu obchodu SR. Popoludní sa konala tradičná konferencia Slovenské obchodné fórum za účasti zástupcov štátnej správy. Prezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana prezentoval správu o činnosti Zväzu obchodu SR za uplynulé volebné obdobie 2021 – 2024. Okrem iného poukázal na vývoj obchodu z hľadiska uplynulého roka. „Rok 2023 priniesol obchodníkom náročné výzvy pri napĺňaní ekonomických i spoločensky udržateľných cieľov. Činnosť sektora maloobchodu bola ovplyvnená najmä vysokou infláciou spôsobenou primárne energetickou krízou, ktorá sa prejavila vo všetkých oblastiach národného hospodárstva a dotkla sa života celej spoločnosti. Rast nákladov v celej agropotravinárskej vertikále vnímali spotrebitelia vo zvýšených cenách na pultoch predajní, takže obchodníci pracovali pod tlakom zvýšených nákladov na strane jednej a snahou generovať konkurencieschopné ceny na strane druhej. Na rastúce ceny potravín dominantne vplývali ceny energií, palív, kolísavé ceny poľnohospodárskych komodít na burzách, ale aj rast minimálnej mzdy a mzdových príplatkov v národných podmienkach. Najdôležitejšou úlohou obchodníkov v roku 2023 bola práve práca v oblasti cenovej politiky, aby zmeny cien boli pre slovenských spotrebiteľov akceptovateľné, a to primárne v segmente základných potravín,“ uviedol Filip Kasana, prezident ZO SR. Členovia ZO SR diskutovali o viacerých kľúčových témach.

Nové predstavenstvo a dozorná rada Zväzu obchodu SR
Počas valného zhromaždenia sa konali voľby orgánov Zväzu obchodu SR – členov Predstavenstva a Dozornej rady ZO SR na ďalšie volebné obdobie 2024 – 2027. Delegáti valného zhromaždenia zvolili na ďalšie obdobie 15-členné predstavenstvo a 3-člennú dozornú radu. Na I. zasadnutí novozvolených orgánov Predstavenstvo ZO SR jednohlasne prejavilo dôveru a opätovne potvrdilo voľbou JUDr. Filip Kasanu vo funkcii prezidenta Zväzu obchodu SR. Prvým viceprezidentom Zväzu obchodu SR sa stal RNDr. Michal Sebíň, PhD., a za viceprezidentov boli zvolení Ing. Martin Kozák, Ing. Štefan Mácsadi a Ing. Pavol Mikušiak.

Slovenské obchodné fórum
Po skončení Valného zhromaždenia ZO SR sa už tradične konala konferencia Slovenské obchodné fórum, ktorej súčasťou bola diskusia s ministrom pôdohospodárstva SR Richardom Takáčom, predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emilom Machom, prezidentom Zväzu obchodu SR Filipom Kasanom a ďalšími významnými hosťami.

Zdroj: PRINT | Dátum: 19.06.2024 | Zdroj: Obchod | Strana: 12 | Vydavateľ: MAFRA Slovakia, a. s. | Rubrika: Rozhovor