U Z N E S E N I E  V L Á D Y  S L O V E N S K E J  R E P U B L I K Y č . 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu (t.j. najmä zákaz vychádzania)

Uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu (t.j. najmä zákaz vychádzania).

U Z N E S E N I E  V L Á D Y  S L O V E N S K E J  R E P U B L I K Y  č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu (t.j. najmä zákaz vychádzania) podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.
Vláda SR prijala 22. októbra 2020 na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR nové opatrenia. Ich prehľad je k dispozícii v priloženom PDF dokumente: KŠ_Opatrenia_201022_0v1

Zdroj: Ministerstvo obrany SR, Zväz obchodu SR