TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR

Bratislava, 22. februára 2021 –  Zväz obchodu SR (ďalej ZO SR) a jeho členovia s uspokojením prijali informáciu o tom, že Generálna prokuratúra SR podala Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej ÚVZ SR) protest prokurátora proti vyhláške ÚVZ SR č. 67 a to, o.i., aj v častiach, podľa ktorých môže osoba pozitívna na ochorenie opustiť miesto izolácie na nevyhnutný čas spojený s nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb.  

Bratislava, 22. februára 2021 –  Zväz obchodu SR (ďalej ZO SR) a jeho členovia s uspokojením prijali informáciu o tom, že Generálna prokuratúra SR podala Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej ÚVZ SR) protest prokurátora proti vyhláške ÚVZ SR č. 67 a to, o.i., aj v častiach, podľa ktorých môže osoba pozitívna na ochorenie opustiť miesto izolácie na nevyhnutný čas spojený s nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb.
ZO SR je presvedčený, že ÚVZ SR v tomto prípade nedostatočne identifikoval zdravotné riziká a nielenže nezabezpečil dostatočnú ochranu pred šírením choroby Covid-19, ale umožnil ohrozenie životov a zdravia prevádzkového personálu a  spotrebiteľov  v priestoroch predajní pri nákupe, ale aj iných osôb pri ceste na nákup a späť. Takéto konanie spadá  aj do trestnoprávnej roviny trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby a trestného činu všeobecného ohrozenia.
Obchodníci a ich zamestnanci sú presvedčení, že počas 10-14 dní izolácie by osoby pozitívne na ochorenie COVID-19 mali byť skutočne izolované od ostatných osôb a táto izolácia by nemala byť uvoľňovaná ani možnosťou nákupu. „Rozumieme situácii niektorých osôb v izolácii, ktoré nemajú možnosť zaobstarať si nevyhnutné životné potreby. Je nesporné, že  nevyhnutné životné potreby pre infikované osoby je možné zabezpečiť, a to za pomoci ďalších jednotlivcov, samosprávnych orgánov,  charitatívnych organizácií a podobne,“ povedal Martin Katriak, prezident ZO SR.
ZO SR víta názor Generálnej prokuratúry SR vyjadrený v jej liste z 02.februára t.r.: „Nezákonnosť ...napadnutej časti vyhlášky spočíva v absencii zákonného zmocnenia úradu na udeľovanie výnimiek pri nariadení opatrení na predchádzanie ochoreniam podľa §12 a opatrení pri ohrození verejného zdravia podľa §48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z.“, keďže ustanovenia tohto zákona „povoľovanie výnimiek neupravujú.“
V tejto súvislosti ZO SR už viackrát upozornil príslušné štátne orgány na náročné pracovné prostredie, v ktorom zamestnanci predajní potravín,  drogérií a lekární každodenne pracujú a žiadal zmierniť riziko, ktorému sú vystavení. Zväz preto žiada zaradenie pracovníkov, ktorí pracujú v priamom kontakte so zákazníkmi, o zaradenie pracovníkov v obchodných prevádzkach, ktorí prichádzajú do priameho styku so zákazníkmi,  v prednostných kategóriách pre očkovanie na ochorenie COVID-19.
Obchodníci združení v ZO SR od začiatku terajšej koronakrízy upozorňujú na to, že “aj predavačky a predavači, pokladníčky a pokladníci a ďalší pracovníci v predajniach tiež stoja v prvej línii boja proti epidémii podobne ako zdravotníci. Ide najmä o pracovníkov v predajniach potravín, drogérie a v lekárňach, ktoré zostávajú otvorené po celý čas krízy,” uviedol Pavol Konštiak, 1. viceprezident ZO SR. “Každý deň sa stretnú so stovkami zákazníkov, z ktorých mnohí sú možno nakazení, keďže vstup do predajní zákazníkom nakazeným ochorením COVID-19 umožnila už spomenutá vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR.”
"Už teraz existujú predajne, ktoré musia byť zatvorené alebo hrozí, že v blízkej budúcnosti budú musieť zatvoriť”, píše sa v liste, ktorý predstavitelia ZO SR zaslali viacerým ministrom a hlavnému hygienikovi SR.
“Podľa terajšieho stavu epidémie je predpoklad, že tento stav sa rýchlo nezlepší. Táto skutočnosť, najmä v menších sídlach a na vidieku môže spôsobiť poruchy v zásobovaní obyvateľstva nevyhnutným tovarom, najmä potravinami,” upozornil Martin Katriak.
Slovenskí obchodníci, členovia Zväzu obchodu SR, ale aj nečlenovia sa už viackrát obrátili na viaceré orgány štátnej správy ohľadom nákupných hodín v obchodných prevádzkach vyhradených pre seniorov.
Doteraz prijaté a uplatňované opatrenia sú platné napriek tomu, že už máme značné skúsenosti z regulácie pri prvej vlne pandémie. Zväz obchodu SR a jeho členovia rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR rešpektujú, majú však výhrady ku konkrétnym  časom vyhradeným na nákupy seniorov. Pokiaľ toto opatrenie ako neúčinné nie je možné zrušiť, domnievame sa, že čas od 9:00h do 11:00h nie je šťastný. „Podľa dlhoročných skúseností z obchodu nakupujú seniori v skorších ranných hodinách, zvyčajne využívajúc čas okolo 8:00h,“ povedal Katriak.
Najmä  teraz, počas núdzového stavu a v čase zákazu vychádzania, resp. obmedzeného pohybu pre obyvateľstvo, považujeme za potrebné toto opatrenie prehodnotiť. Z hľadiska prevádzok obchodov a ich návštevnosti by bolo prijateľnejšie, keby čas určený pre nákupy seniorov bol stanovený medzi 07:30h do 09:00h. „Podľa našich skúseností z predchádzajúcej vlny pandémie, kedy bol tiež vyhradený čas od 9:00 h do 11:00h a pôvodne dokonca medzi 9:00h až 12:00h, boli obchody od 10:00h prázdne,“ dodal Konštiak.
ZO SR sa domnieva, že ak za stanovených prísnych hygienických podmienok môžu byť otvorené predajne s potravinami, drogériou, lekárne a najnovšie aj obchody so záhradníckymi potrebami, tak za tých istých podmienok by mohli byť otvorené aj obchody s nepotravinárskym tovarom, ktorý je často životne nevyhnutný v záujme bezproblémového chodu firiem aj domácností.
„Neustále nám pribúdajú prípady, keď občania nemajú možnosť zakúpiť si také základné tovary ako sú žiarovky, batérie do rozličných zariadení, školské a kancelárske potreby a mnohé ďalšie“, pripomenul Katriak. „Nemôžeme žiadať, ani očakávať, aby si ľudia kvôli jednej žiarovke objednávali donášku do domu z e-shopu“, doplnil Konštiak.
 
Zdroj: Zväz obchodu SR
*****
Ďalšie informácie: sekretariát ZO SR, tel.: 02/58 233 224, 02/58 233 226, e-mail: sekretariat@biznis.skgs@biznis.sk