TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR

Bratislava, 22.09.2020 - TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR k odpadovej legislatíve, potravinovej legislatíve a coronavírusu.
Bratislava, 22. septembra 2020 –  Zväz obchodu SR (ďalej ZO SR) a jeho členovia sú vážne znepokojení závažným problémom v legislatívnom procese, ktorý sa týka  návrhu novely Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo novelu zákona o odpadoch, ktorej cieľom je zvýšiť príspevky výrobcov do systému triedeného zberu. Vychádzajúc z obsahu tejto novely sa v prípade jej prijatia očakáva od 1.1.2021 zásadný, pravdepodobne až 6-násobný nárast recyklačných poplatkov a okrem toho aj ďalšie významné zmeny, ktoré sa s negatívnym dopadom a vysokým finančným zaťažením dotýkajú obchodníkov, ale nielen ich.
„Obchodníci podporujú realizáciu opatrení v oblasti triedeného zberu s tým, že ako výrobcovia do systému dlhé roky prispievajú a tejto povinnosti sa nikdy nevyhýbali. Sme však toho názoru, že prijatie právnych predpisov a predovšetkým zákona s takými závažnými opatreniami by nemalo obchádzať riadny legislatívny proces  definovaný v platných Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov,“ povedal Martin Katriak, prezident ZO SR. „Je to nevyhnutné najmä v tomto období, kedy výrobcovia už majú uzatvorené zmluvné vzťahy        a cenové podmienky pre rok 2021 a nevedia zvýšenie recyklačných poplatkov premietnuť do ceny pre spotrebiteľa. Navyše, prijatie takéhoto právneho predpisu bude znamenať mimoriadne náklady pre obchodníkov (a ďalších podnikateľov) s možnými fatálnymi dopadmi na ich hospodárenie,“ doložil Katriak.
Zväz obchodu SR upozorňuje, že ministerstvo životného prostredia SR však riadny legislatívny postup nerešpektovalo a uvedený návrh novely zákona o odpadoch bol schválený bez širšej odbornej diskusie a riadneho medzirezortného pripomienkového konania.
 
2. ZO SR veľmi pozorne vníma viaceré nové návrhy zákonodarných úprav v oblasti potravinového práva, najmä novelizáciu Zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a novelu Zákona o potravinách. Tieto zákony sa týkajú viacerých veľmi problematických oblastí vrátane neprimerane vysokých pokút a predaja potravín po lehote minimálnej trvanlivosti, ktoré komplikujú činnosť a podnikanie obchodníkov s potravinami.
„Prijatie predloženej novely Zákona o neprimeraných podmienkach by iba prehĺbilo deformácie a vytvorilo by ďalšie prekážky v podnikaní v sektore potravinárstva, ktoré už priniesol samotný zákon č. 91/2019 Z.z., ktorý obmedzil pravidlá voľného trhu špeciálne vo vzťahu k potravinám,  znížil konkurenciu na slovenskom trhu v tohto segmente a rozhodne nepriniesol zvýšenie podielu predaja slovenských potravín, čo bolo deklarované ako hlavný cieľ tejto regulácie,“ upozornil Pavol Konštiak, 1. viceprezident ZO SR.
„Rozsah regulácie na slovenskej úrovni je prísny extrém dokonca v porovnaní s regulačným rámcom európskej Smernice o nekalých praktikách, ale aj v porovnaní s národnými úpravami iných štátov EÚ,“ dodal Martin Katriak. „Základným princípom Smernice je regulácia nevyvážených obchodných vzťahov na celej vertikále potravinového reťazca, tzn. prijatá regulácia podľa Smernice veľmi adresne chráni malé a stredné podniky v obchodnom vzťahu s veľkými podnikmi so značnou ekonomickou silou. Platný zákon č. 91/2019 Z.z. ani aktuálne predložená novela takýto princíp vôbec neobsahujú, takže predkladatelia majú snahu zachovať plošnú reguláciu dodávateľsko-odberateľských vzťahov,“ uviedol.
„Paušálne poskytnutie ďalších výhod dodávateľom bez rozlišovania ich ekonomickej sily bude znamenať len ďalšiu likvidáciu menších dodávateľov, najmä slovenských výrobcov potravín, ako aj ťažšie vyjednávacie pozície menších slovenských odberateľov s nadnárodnými dodávateľmi. Predmetný návrh novely zákona nerozlišuje medzi malými výrobcami, ktorí potrebujú legislatívnu ochranu a medzinárodnými výrobnými (dodávateľskými) reťazcami, ktoré svojou ekonomickou silou a v zásade dominantným postavením na trhu diktujú obchodné podmienky odberateľom. Z uvedeného dôvodu považujeme za potrebné transponovať základný regulačný princíp Smernice, aby medzinárodné výrobné (dodávateľské) reťazce nepodliehali ochrane a neboli naďalej protežované v obchodných vzťahoch uvedeným zákonom. V prípade nerozlíšenia uvedených subjektov medzinárodné výrobné (dodávateľské) reťazce získajú ďalšie výhody, ktoré len posilnia ich postavenie na trhu, v dôsledku čoho dôjde k ďalšiemu zhoršeniu postavenia malých výrobcov na trhu a menších obchodných reťazcov. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že zahraničné obchodné reťazce táto regulácia vážnejšie nezasiahne, no najťažšie dopady budú opäť znášať slovenskí obchodníci, ktorí reálne držia domácu potravinovú produkciu nad vodou. Táto novela teda najviac zasiahne slovenských obchodníkov, ktorým môže spôsobiť existenčné problémy,“ vysvetlil Konštiak.     
Prezident ZO SR Martin Katriak tiež upozornil, že návrh novely zároveň neodstraňuje ústavne namietanú tzv. generálnu klauzulu neprimeranej podmienky, ktorú obsahuje doteraz platný zákon bez konkrétneho vymedzenia, čo v absolútnej miere narúša princíp právnej istoty dotknutých podnikateľov a regulácia obchodných vzťahov sa tak nachádza vo sfére kontrolnej svojvôle, kedy bez náležitej predvídateľnosti právnej normy až kontrolný orgán bude na základe voľného posúdenia  kvalifikovať, či je určité konanie „protizákonné“, za čo môže uložiť likvidačnú sankciu. „Takáto právna konštrukcia regulácie je v priamom rozpore s predpismi vyššej právnej sily - Ústavou SR, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ale aj všeobecne platnými právnymi princípmi, podľa ktorých akýkoľvek zásah do právnej integrity fyzických a právnických osôb musí mať náležitú oporu v zákone, musí byť odôvodnený legitímnym cieľom a prostriedky na jeho dosiahnutie majú byť primerané, pričom akákoľvek sankcia musí byť dikciou právnej normy dostatočne predvídateľná,“ uviedol Katriak.  „Rovnako návrh novely zákona neodstraňuje extrémne vysoké sadzby pokút ani mnohé skutkové podstaty, ktoré priniesli do obchodnej praxe veľké problémy,“ dodal. Pripomenul tiež, že ešte uznesením predchádzajúcej vlády bol prijatý legislatívny princíp týkajúci sa tzv. gold platingu, tzn. okrem iného obmedziť legislatívu, ktorá by znamenala širšie reštrikcie kladené na podnikateľov alebo vo všeobecnosti nezavádzať väčšiu reguláciu trhu ako vyplýva z právnych aktov EÚ.    
 
3. ZO SR  vníma epidemiologickú situáciu a vývoj koronakrízy s veľkou pozornosťou a citlivosťou, nakoľko práve pracovníci v odvetví obchodu  sú každodenne pracujú v tzv. prvej línii, t.j. prichádzajú do priameho styku s desiatkami až stovkami zákazníkov denne a znášajú riziko spojené s ohrozením ich vlastného zdravia a nepriamo aj zdravia ich rodín. Predseda vlády SR Igor Matovič pri rozhovore s prezidentom ZO SR Martinom Katriakom vyjadril poďakovanie všetkým pracovníkom odvetvia obchodu, ktorí počas krízového obdobia pracovali v prvej línii, avšak následne neboli zaradení do okruhu tých, ktorým bola udelená odmena zo sumy vyčlenenej vládou.
„Prijali sme s uspokojením vyhlásenie predsedu vlády Igora Matoviča o vyčlenení niekoľkých desiatok miliónov eur pre pracovníkov, ktorí pracovali v tzv. prvej línii,“ povedal Katriak. Je nám však veľmi ľúto, že sa zabudlo na ľudí, ktorí počas nesmierne náročného prvého obdobia koronakrízy obdobia pracovali napriek riziku v predajniach: predavačky a predavačov, pokladníkov a všetkých ďalších pracovníkov cez ktorých ruky prechádza tovar  predtým, ako ho pri pokladni podáme nášmu zákazníkovi. Oni všetci tiež stáli v prvej línii boja proti epidémii, padala na nich únava, stres a strach zo zvýšeného rizika prenosu nákazy.“
Zväz obchodu SR a jeho členovia preto ešte raz ďakujú všetkým svojim pracovníkom, ktorí počas náročných dní a týždňov v čase vrcholenia koronakrízy pracovali napriek zvýšenému riziku v predajniach, skladoch, logistických centrách a ďalších pracoviskách zabezpečujúcich chod predajní.
ZO SR taktiež upozorňuje, že opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, ktoré prijíma Úrad verejného zdravotníctva SR a ďalšie zodpovedné autority, musia byť koncepčné, logické a so znalosťou každodennej praxe v obchodných prevádzkach. Predstavitelia Zväzu sa zodpovedne podieľali na práci týchto poradných orgánov a snažili sa upozorniť na možné problémy, avšak ich rady sa nestreli vždy s porozumením a úspechom. „Sme presvedčení, že opatrenia môžu byť navrhované tak, aby bola zachovaná aj ochrana zákazníkov a našich pracovníkov a aby bolo zároveň čo najmenej narušené podnikateľské prostredie a teda aj ekonomika Slovenska,“ uzavrel Katriak.

Zdroj: Zväz obchodu SR
******  
Ďalšie informácie:  sekretariát ZO SR, tel.: 02/58 233 224, 02/58 233 226, e-mail: sekretariat@biznis.sk, gs@biznis.sk