TLAČOVÁ SPRÁVA: Zväz obchodu SR má nového prezidenta

Prezidentom Zväzu obchodu SR je od 1. decembra 2023 Filip Kasana, podpredseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko, SD.

Tlačová správa
Bratislava, 06. december 2023 – Prezidentom Zväzu obchodu SR je od 1. decembra 2023 Filip Kasana, podpredseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko, SD. Predstavenstvo Zväzu obchodu SR zvolilo nového prezidenta na zasadnutí 22. novembra 2023, v Tatranskej Lomnici. 
Členovia Zväzu obchodu SR vyjadrili novému prezidentovi plnú podporu a dôveru v nadchádzajúcom období. „Ďakujem za prejavenú dôveru. Mojim cieľom v tejto pozícii bude aktívne rozvíjať primárne poslanie Zväzu obchodu SR, ktorým je zdôrazňovanie významu podnikateľskej sféry osobitne v oblasti obchodu a súvisiacich odvetví a dôležitosti reálnej podpory podnikateľského prostredia pre zdravé a udržateľné smerovanie ekonomiky celej krajiny. Podnikatelia vytvárajú pridanú hodnotu v rámci národného hospodárstva a zabezpečujú ľudom prácu, čím majú významný vplyv na hospodársky rast a zlepšovanie kvality života na Slovensku. Uvedomujúc si tento celospoločenský presah, je reprezentovanie Zväzu obchodu SR pre mňa výzvou, ku ktorej budem pristupovať veľmi zodpovedne. Pevne verím, že aktívnym prístupom a komunikáciou nielen s členmi ZO SR, ale tiež s predstaviteľmi štátnej správy a odborníkmi z relevantných odvetví, sa nám spoločne podarí napĺňať ciele vedúce k pozitívnemu a obohacujúcemu rozvoju podnikateľskej sféry na Slovensku,“ uviedol Filip Kasana, prezident Zväzu obchodu SR. Zväz obchodu SR je neziskovou, nepolitickou, verejno-prospešnou a profesijne zameranou organizáciou, ktorá zastupuje viac ako 80 členov pôsobiacich v odvetví obchodu. Svojimi aktivitami reprezentuje záujmy podnikateľskej sféry pri realizácii obehu tovaru v rámci vnútorného trhu a rozširuje ich aj o oblasť výroby a vzdelávania. Členovia Zväzu obchodu SR zamestnávajú viac ako 20 tis. zamestnancov.
Aktívny prístup k tvorbe legislatívneho procesu
Nový prezident nastupuje do funkcie v čase prijatého nového Programového vyhlásenia vlády a nastavovania štátneho rozpočtu na najbližšie obdobie. Očakávané sú tiež zmeny v legislatíve, najmä v daňovej a sociálnej oblasti, ktoré budú mať priamy vplyv na podnikateľskú sféru. Úlohou Zväzu obchodu SR je v prvom rade ochraňovať záujmy a potreby podnikateľských subjektov a aktívne sa podieľať na tvorbe legislatívneho procesu. „Za kľúčové považujem najmä zdieľanie informácií a vyvolanie odborného dialógu k pripravovaným legislatívnym zmenám, ktoré majú dopad na celé podnikateľské prostredie, jeho rozvoj a ďalšie smerovanie,“ uviedol F. Kasana. V rámci zasadnutia Predstavenstva Zväzu obchodu SR sa Pavol Konštiak rozhodol odstúpiť z funkcie I. viceprezidenta. Pavol Konštiak patrí medzi zakladateľov Zväzu obchodu SR a dlhoročne pôsobil v pozícií prezidenta, neskôr  I. viceprezidenta. Členovia Zväzu obchodu SR mu pri tejto príležitosti poďakovali za vykonanú prácu a reprezentáciu Zväzu obchodu SR.
***

JUDr. Filip Kasana, prezident Zväzu obchodu SR je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je podpredsedom predstavenstva COOP Jednota Slovensko, SD, kde riadi právnu sekciu. V rámci Republikovej únie zamestnávateľov je podpredsedom dozornej rady. V oblasti vzdelávania, vedy a výskumu pôsobí ako člen Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.