TLAČOVÁ SPRÁVA - Prístupnosť a obslužnosť odberného miesta bez rozdielu pre každého

Zálohový systém na Slovensku má nesporné pozitívne ekonomické a environmentálne dopady. Rovnako je však dôležitá aj ústretovosť a prístupnosť systému pre dôchodcov, hendikepovaných a zdravotne znevýhodnených občanov.
Bratislava, 30.06.2023 
Zálohový systém na Slovensku má nesporné pozitívne ekonomické a environmentálne dopady. Rovnako je však dôležitá aj ústretovosť a prístupnosť systému pre dôchodcov, hendikepovaných a zdravotne znevýhodnených občanov.
Zálohový systém pre plastové fľaše a plechovky od nápojov vznikol, aby sme spoločnými silami vyzbierali viac materiálu vyššej kvality, šetrili tak prírodné prostredie, bojovali proti voľne pohodenému odpadu a prispievali k čistejšiemu Slovensku. Aby bol systém úspešný a zákazník bol motivovaný sa do neho zapojiť, je veľmi dôležité, aby bol systém dostupný pre čo najširšiu skupinu obyvateľov. Dostupnosť však nepredstavuje len hustotu odbernej siete, ale aj obslužnosť týchto miest napríklad pre obyvateľov so zdravotným znevýhodnením. Z toho dôvodu vnímame ako našu povinnosť urobiť všetko preto, aby možnosť zálohovať bola dostupná na akomkoľvek odbernom mieste aj pre zdravotne znevýhodnených spotrebiteľov.
Správca zálohového systému (SZS, n.o.) ako koordinátor projektu s celospoločenským dopadom sa už od spustenia systému zálohovania v Slovenskej republike spoločne s partnermi zaoberá otázkou jeho maximálnej dostupnosti. V snahe naďalej vylepšovať systém pre skutočne každého sa zúčastnili zástupcovia SZS, n.o. na pôde Ministerstva životného prostredia okrúhleho stola za účasti organizácií zastupujúcich zdravotne znevýhodnených. Spoločne otvorene diskutovali o problémoch, ale aj o rôznych konkrétnych opatreniach s cieľom neustále vylepšovať systém v prospech hendikepovaných spoluobčanov.
Práve v tomto kontexte sa na pôde Správcu zálohového systému zrodila myšlienka, ktorej realizácia dokáže pohnúť tému dopredu. Správca s pomocou zástupcu komunity vozíčkarov Jakubom Nagyom, ktorý je zároveň vrcholový športovec v disciplíne boccia, otestoval všetky rozdielne typy zálohomatov     v odbernej sieti z pohľadu ich prístupnosti a obslužnosti pre ťažko zdravotne hendikepovaných spoluobčanov. A aké boli jeho zistenia?
„Prístupnosť zálohomatov hodnotím vo všeobecnosti ako dobrú, zálohovanie mi nerobilo výrazný problém. Ovládanie zálohomatov je skutočne jednoduché. Ak sa vyskytla komplikácia, personál mi ochotne pomohol. Som však rád, že Správca zálohového systému patrí medzi inštitúcie, ktoré sa snažia uľahčiť praktický život ťažko zdravotne postihnutých a že nás prizvali k spolupráci,“, hovorí vo svojej správe Jakub Nagy.
Z pohľadu Správcu sú zistenia z testu veľmi cennou informáciou. „Máme za sebou zrealizovaný používateľský test odlišných typov inštalovaných zálohových automatov človekom odkázaným jedine na pohyb pomocou invalidného vozíka. Sme preto vďační za užitočné informácie, ktoré nám test priniesol. Momentálne pracujeme s obchodníkmi na vylepšovaní systému tak, aby bolo zálohovanie komfortné a prístupné naozaj pre všetkých. V podobných aktivitách plánujeme naďalej pokračovať. Napríklad sa plánujeme sústrediť na prístupnosť a obslužnosť odberného miesta aj pre nevidiacich a slabozrakých obyvateľov,“ uviedol Marián Harvánek, manažér pre vonkajšie vzťahy Správcu zálohového systému.
Správca poznatky získané pri užívateľskom teste konzultuje so zástupcami zväzov obchodníkov, ktorí sú vlastníkmi technických zariadení pre zálohovanie. V spolupráci s obchodníkmi tak pripravuje odporúčania pre odberné miesta, ktorých zohľadnením by mali obchodníci zjednodušiť a sprístupniť obslužnosť na odbernom mieste skutočne každému. Obchodníkom a personálu však už dnes patrí vďaka v snahe pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú.
„Obchodníci majú eminentný záujem, aby každý zákazník mohol komfortne vrátiť obaly cez zálohomat     alebo ručný zber. S poznatkami testu sa postupne oboznamujú, aby mohli cez spätnú väzbu ďalej pracovať na zlepšovaní služieb pre všetkých spotrebiteľov na Slovensku. Spolu so Správcom sa od začiatku snažia nastaviť systém efektívne, komfortne a poskytovať odbornú pomoc spotrebiteľom nielen pri nákupe, ale aj pri ďalších službách, ako je napríklad zálohovanie obalov," uviedol Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.
Viceprezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana potvrdzuje súčinnosť zo strany slovenských obchodníkov v snahe zabezpečiť možnosť zálohovať skutočne každému: „Domáci obchodníci združení vo Zväze obchodu SR ako spoločensky zodpovedné podnikateľské subjekty podporujú svojou činnosťou aktivity smerujúce k udržateľnosti a zveľaďovaniu hodnôt zodpovednej spoločnosti. Jednou z dôležitých oblastí ochrany životného prostredia a udržateľnosti je zálohový systém. Počtom odberných miest i súčinnosťou obsluhy predajní chcú slovenskí obchodníci prispievať k čo najjednoduchšiemu a najkomfortnejšiemu zálohovaniu pre všetkých zákazníkov na Slovensku. Obzvlášť pri hendikepovaných či zdravotne znevýhodnených občanoch je personál predajní slovenských obchodných sietí pripravený pomáhať a uľahčiť proces zálohovania tým, ktorí pomoc potrebujú.“
 
Fakty o zálohovom systéme
+ Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode;
+ zálohovanie využíva princíp obehového hospodárstva, uzavretia materiálového kruhu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“, čím šetrí prírodné zdroje;
+ začal fungovať 1. januára 2022;
+ zálohujú sa všetky plastové a kovové jednorazové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu;
+ zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“;
+ výška zálohu je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov;
+ spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 15 eurocentov, ktorý je uvedený na cenovke alebo oddelene na výveske;
+ záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení nápojových obalov na odberné miesto, výška zálohu teda nemá vplyv na cenu nápojov;
+ nápoje sa vo väčšom obchode vracajú do odberného automatu – zálohomatu, v prípade menších potravín pri pokladni, kde sa načítajú cez ručný skener;
+ zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom a čitateľným čiarovým kódom;
+ do zálohového systému je zaregistrovaných takmer 3 200 odberných miest.

O Správcovi zálohového systému
Je to nezisková organizácia, ktorú vytvorilo konzorcium štyroch subjektov – Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Tie zastupujú povinné osoby zo zákona o zálohovaní, a to výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok. 
 
*****
Pre viac informácií nás môžete kontaktovať:
Monika Farka, marketingový manažér Správcu zálohového systému
Monika.Farka@spravcazaloh.sk
press@spravcazaloh.sk