Riskovať pre pár centov pri zálohovaní fliaš sa nevypláca, podvody môžu vyjsť veľmi draho

Správca zálohového systému nielen rozvíja a zdokonaľuje zálohovanie, ale aj chráni, aby nedochádzalo k jeho zneužívaniu.

Systém zálohovania funguje na Slovensku úspešne druhý rok. Od jeho spustenia sa vyzbieralo už viac ako 1,6 miliardy fliaš a plechoviek. Miera návratnosti za prvý polrok 2023 dosiahla úroveň 88 percent. Pozitívne správy však zatieňujú snahy zneužívať celý systém. Podvodníci spôsobili Správcovi zálohového systému len za minulý rok škodu vo výške pol milióna eur. Keďže nemá kompetenciu sankcionovať nezákonné konanie a porušovanie pravidiel, spolupracuje so štátnymi orgánmi.
Boj s podvodnými aktivitami
Okrem pozitívnych trendov je pri zálohovaní prítomná aj téma nezákonných manipulácií so zálohovanými obalmi. Správca preto rieši aj túto problematiku, aby boli v maximálnej možnej miere eliminované aktivity jednotlivcov či skupín.
„Tie sa snažia získať neoprávnenú výhodu, systém zneužívajú a porušujú platnú legislatívu na úkor slušných zákazníkov, výrobcov a predajcov, upozorňuje generálny riaditeľ neziskovej organizácie Správcu zálohového systému Marián Áč. Ako dodal, škody z podvodného konania znášajú v prvom rade poctiví výrobcovia, ktorí systém financujú.Správca sa snaží ochrániť nielen fungujúci systém, ale aj trh s materiálom, ktorý je jeho súčasťou. Zároveň je cieľom zachovať hospodárnosť a v neposlednom rade zabezpečiť i ochranu férovo konajúcich členov systému a občanov, ktorí sa správajú v súlade so zákonom.
„Neradi by sme dávali konkrétny návod na podvody v rámci zálohového systému. Systém je úspešný a ako krajina sme príkladom dobrej praxe a otvorením tejto problematiky sa snažíme o jeho vylepšenie,“ hovorí pre TREND M. Áč s tým, že niektoré podvody sa vyskytujú na úrovni spotrebiteľa, výrobcu či samotného obchodníka.
Ako príklad uvádza aktivity, ktoré sú súčasťou aj iných zálohových systémov, či podvody spojené s cezhraničným vracaním obalov, za ktoré nebla spotrebiteľom vyplatená záloha. Vyskytujú sa aj pokusy o prelepenie etikety falošnou etiketou alebo obalu iným čiarovým kódom. V rámci zneužívania systému dochádza zo strany niektorých neserióznych výrobcov a predajcov nápojov aj k uvádzaniu na trh obalov, ktoré by sa mali zálohovať, no sú registrované v systéme.
„Prípadne k nakupovaniu nápojov v zahraničí bez zálohy a ich následný predaj so zálohou na slovenskom trhu,“ dodáva s tým, že škody pritom môžu byť vysoké a znášať ich musia seriózni a renomovaní výrobcovia a distribútori nápojov.
Riskovať sa nevypláca
Škody z podvodného konania znášajú v prvom rade výrobcovia nápojov registrovaní v zálohovom systéme. Na to sa totiž zaviazali v zmluve, ktorú uzatvorili zo správcom pri registrácii. Ako vysvetľuje pre TREND vedúci právneho a compliance oddelenia Správcu zálohového systému Marek Melišek, zo zákona majú povinnosť monitorovať oblasť podvodov, čiže nezákonných praktík a ich dopady.
Spomínané praktiky porušujú zákonom daný regulačný rámec a ich prostredníctvom dochádza a môže dochádzať k značným škodám, a to aj ekonomickým. Tie len za vlaňajšok dosiahli pol milióna eur.
Správca nemá priamu kompetenciu sankcionovať nezákonné konanie a porušovanie pravidiel. Tú majú štátne orgány, s ktorými správca úzko spolupracuje. Ide o Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenskú inšpekcia životného prostredia (SIŽP), Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), Protimonopolný úrad či Policajný zbor SR.
Zdroj: Správca zálohového systému
Fakty o zálohovom systéme
- Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť na viac ako 90 percent.
- Systém zálohovania od 1. januára 2022 výrazne prispieva k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.
- Zálohovanie využíva princíp obehového hospodárstva, uzavretia materiálového kruhu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“, čím šetrí prírodné zdroje.
- Zálohujú sa všetky plastové a kovové jednorazové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu.
- Zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“.
- Výška zálohy je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 eurocentov.
- Spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí zálohu 15 eurocentov, ktorá je uvedený na cenovke alebo oddelene na výveske.
- Zálohu dostane spotrebiteľ späť po vrátení nápojových obalov na odberné miesto, výška zálohy teda nemá vplyv na cenu nápojov.
- Obaly sa vo väčšom obchode vracajú do odberného automatu – zálohomatu, v prípade menších potravín pri pokladni, kde ich načítajú cez ručný skener.
- Zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom a čitateľným čiarovým kódom.
- Do zálohového systému je zaregistrovaných takmer 3 200 odberných miest.
Špekulácie hraničiace s trestným činom
Z hľadiska ustanovení trestného zákona sú postihy za podvody pri zálohovaní jasne definované a sú v právomoci orgánov činných v trestnom konaní. Priestupku sa dopúšťa fyzická osoba, ktorá do zálohomatu úmyselne vkladá obal, ktorý nie je zálohovaný, a pritom škoda nepresiahne 266 eur.
Ak však škoda presiahne sumu 266 eur, už ide o trestný čin. Ako poznamenáva M. Melišek, v takomto prípade ide o trestný čin (prečin) krádeže a trestný čin (prečin) podvodu, neoprávneného obohatenia alebo zneužitia účasti na hospodárskej súťaži.
„Polícia je súčinná najmä s odbernými miestami, ktoré identifikujú nezákonné konanie priamo v jeho priebehu a privolaním polície zabezpečia, aby k takému konaniu nedošlo, prípadne aby ho polícia prešetrila hneď na mieste,“ dodáva M. Melišek.
Zálohomaty sú vybavené senzormi, ktoré zabraňujú tomu, aby sa do systému dostali fľaše zo zahraničia, ktoré prenášajú špekulanti na Slovensko. Rovnako sa nevypláca zbytočne riskovať vrátenie jednej fľaše pomocou špagátu či ruky podvodníka. Na odhalenie takýchto nekalých činov sú totiž automaty pripravené.
Zdroj: Tomáš Szmrecsányi/TREND
Škody znášajú seriózne firmy
Za rok 2022 správca zaevidoval nezákonné manipulovanie s obalmi vo výške približne 500-tisíc eur. Ako však zdôraznila M. Áč, všetky tieto škody prenáša správca na výrobcov, ktorí používajú medzinárodné čiarové kódy, a to adresne v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Vhodením obalu do zálohomatu a načítaním kódu sa však kontrolný mechanizmus nekončí. Práve naopak. Ako zdôraznil M. Áč, celý proces sa len začína a jeho súčasťou je aj dôsledná kontrola celého procesu zberu a manipulácie so zálohovanými obalmi.
Správcovia zálohových systémov v Európe majú vlastnú asociáciu, pravidelne sa stretávajú a vymieňajú si skúsenosti v rôznych oblastiach, čo sa týka aj podvodov. „Nemáme presnú štatistiku a trendy vývoja v iných krajinách. Poznáme však všetky spôsoby, ako sa tieto podvody odohrávajú, aj ako sa s nimi čo najlepšie vysporiadať,“ zdôrazňuje M. Áč s tým, že všetky opatrenia sú na Slovensku zavedené, dlhodobo na nich pracujú, stále ich vylepšujú a budú v tom intenzívne pokračovať.
Správca s podvodníkmi bojuje nielen vytvorením pozície manažéra prevencie podvodov, ale aj monitoringom priestorov zberu, kontrolou vyzbieraných obalov, systematickým reportingom, priebežnou finančnou kontrolou a pomocou kamerových záznamov. Tiež kontroluje spoluprácu s dodávateľmi zálohomatov aj s distribútormi.
Dôsledne eviduje tiež návratnosť obalov. Správca má prehľad o množstve záloh vyplatených nad mieru návratnosti, ktoré z prípadného neoprávneného konania vznikajú. Každý importér či výrobca nápojov preto v prípade nezrovnalostí v evidencii dopláca prípadné vypadnuté zálohy i poplatky za ním registrované zálohované obaly, ktoré sa vrátili zo zahraničia nad priemernú návratnosť daného produktu.