Potraviny - téma (iba) pred voľbami?

Filip Kasana, viceprezident Zväzu obchodu SR: "Potraviny sú hodnota, ktorá si vyžaduje našu trvalú pozornosť a poctivú prácu".

Uverejnené utorok, 25. apríl 2023
Najskôr pandémia a následne energetická kríza spojená s vysokou infláciou vysunuli do popredia tému dostupnosti potravín. Hoci miera neistoty na trhoch sa postupne znižuje, situácia najmä pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva je naďalej zložitá. Aj z týchto dôvodov sa domáce obchodné siete združené vo Zväze obchodu SR (ZO SR) angažovali v iniciatívach, ktoré mali za cieľ tlmiť inflačný tlak na ceny základných potravín a udržiavať lepšiu kúpyschopnosť obyvateľov. V roku 2022 to bola Deklarácia o prejave dobrej vôle vo veci udržania cenovej stability potravín, v ktorej sa obchodníci zaviazali, že svoje obchodné marže na základné potraviny nebudú zvyšovať, čo sme dodržali.
Následne sme v roku 2023 pristúpili po vzore Francúzska k dobrovoľnej iniciatíve Protiinflačná garancia, ktorou každý obchodný reťazec zastropoval ceny vybraných základných potravín platné v danom čase na obdobie troch mesiacov s tým, že ceny týchto tovarov sa môžu iba znižovať. Členovia ZO SR do tejto aktivity vložili vlastnú zodpovednosť a reputáciu a pristúpili k nej naozaj seriózne s výberom širokej palety základných potravín (pečivo, mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, ryby, múka, olej, strukoviny, vajcia, ovozel, nápoje, potraviny pre deti atď.). Je potrebné rozlišovať, že táto iniciatíva sa týka režimu bežných cien, takže sa zároveň i naďalej realizuje cenovo najvýhodnejší akciový predaj, ktorý je však obmedzený kratšími časovými intervalmi. V obchodnej praxi však už evidujeme situácie, kedy došlo k navýšeniu odbytových cien zo strany dodávateľov, no garancia stropu pultovej ceny bola dodržaná na úkor obchodníka.
Mrzí nás, že oznámenie tejto iniciatívy obchodu založenej na dobrom úmysle a spoločenskej zodpovednosti spustilo vlnu hystérie a v mediálnom priestore sa podnecovali negatívne nálady u verejnosti. Zároveň boli prezentované rôzne neodborné vyjadrenia o kartele, ba dokonca o podvode na spotrebiteľoch. Tieto aktivity vnímame v kontexte, že problematika rastúcich cien potravín je v aktuálnom predvolebnom období jedna z hlavných politických tém a preto najmä zo strany osôb s politickými ambíciami prichádzajú rôzne „zázračné“ návrhy na vyriešenie inflácie vrátane tvrdej cenovej regulácie, a to i napriek odstrašujúcemu príkladu z Maďarska. Diskusia sa posúva do nekorektnej polohy, či za zdražovanie môžu viac potravinári alebo obchodníci.
Aktuálna inflácia prejavujúca sa vo všetkých hospodárskych odvetviach bola spôsobená najmä externými faktormi v rámci fungovania otvoreného trhu. Vo vzťahu k potravinárstvu a obchodu išlo v uplynulom období jednoznačne o infláciu tlačenú zvýšenými nákladmi na všetkých stupňoch agro-potravinárskej vertikály. Na rastúce ceny potravín dominantne vplývali ceny energií, palív, kolísavé ceny poľnohospodárskych komodít na burzách, ale aj rast minimálnej mzdy a mzdových príplatkov v národných podmienkach. Protiinflačná garancia samotnú infláciu určite nevyrieši, tú musí časom vyriešiť iba trh. Účelom a cieľom bolo predísť prípadným cenovým skokom a aspoň čiastočne zmierniť dopady inflácie bez deformovania trhu reguláciou.
Vstup do EÚ s obrovskými možnosťami voľného trhu priniesol aj rôzne úskalia (napríklad agrodotácie) a vznikol väčší tlak na konkurencieschopnosť slovenských potravín, ktorý sme na Slovensku jednoducho nezvládli, a preto zaostávame. Démonizovanie obchodu a rôzne regulačné návrhy sú však opäť iba odvracaním pozornosti od podstaty problému.
Využime túto krízu ako príležitosť na zmenu vo vnímaní hodnoty potravín, aby sme si viac vážili prácu poľnohospodára, potravinára aj obchodníka, ktorí zabezpečujú ľuďom základné životné potreby. Vytvárajme väčší tlak na politikov vo verejných funkciách, aby konečne priniesli odbornú a systematickú koncepciu rozvoja slovenského potravinárstva vrátane podpory maloobchodného predaja potravín na vidieku, ktorú Slovensko tak naliehavo potrebuje. Majme však vyššie očakávania aj na seba – na zvyšovanie povedomia a spoločenskej zodpovednosti podnikateľov zodpovedných za výrobu a predaj potravín, no v neposlednom rade aj na strane spotrebiteľskej verejnosti.
Potraviny sú hodnota, ktorá si vyžaduje našu trvalú pozornosť a poctivú prácu.

FOTO_zdroj: COOP Jednota Slovensko. Filip Kasana, viceprezident Zväzu obchodu SR