Dôležité!!! Dotácia na nájomné - výzva MH SR na uplatnenie dotácie

Legislatívno-právna sekcia Zväzu obchodu SR pripravila podrobný materiál k problematike dotácií na nájomné 
Legislatívno-právna sekcia ZO SR pripravila podrobný materiál k problematike dotácií na nájomné (nižšie + prílohy):
► Ministerstvo hospodárstva SR  zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné nasledovne:
     Dátum vyhlásenia výzvy:    od 23.06.2020 od 11:00 hod.
     Lehota na predkladanie žiadostí:       do 30.11.2020
     Disponibilný objem zdrojov na rok 2020 na výzvu:    200 000 000.- EUR
►MH SR vzhľadom na očakávaný veľký záujem o poskytnutie dotácie  vypracovalo harmonogram podávania žiadostí pre jednotlivé kraje nasledovne:
     23.6.2020   Prešovský kraj
     24.6.2020   Banskobystrický kraj
     25.6.2020   Košický kraj
    26.6.2020   Žilinský kraj
    29.6.2020   Nitriansky kraj
    30.6.2020   Trenčiansky kraj
      1.7.2020    Trnavský kraj
      2.7.2020    Bratislavský kraj
Po týchto ôsmych dňoch sa bude harmonogram točiť odznova, čiže ak sa uplatnenie dotácie nestihne, bude príležitosť uplatniť si ju neskôr. Keď prvotný nápor opadne, harmonogram sa zruší a podnikatelia budú môcť žiadať o dotáciu do konca do 30.11.2020.

► Všetky informácie, postupy, návody a odpovede na niektoré otázky, týkajúce sa uplatnenia dotácie na nájomné sú uvedené na stránke MH SR – link: https://najmy.mhsr.sk/    
     s nasledovným obsahom
        ·  Všeobecné informácie
 • Legislatíva
 • Výzva
 • Žiadosť
 • Kto a na čo má nárok
 • Podmienky pre oprávnenosť dotácie
 • Obdobie pre účely dotácie
 • Výška dotácie na nájomné
 • Informácie, ktoré musíte zdieľať
 • Ak sme sa nedohodli
 • Návody
 • Kalkulačka
 • Zúčtovanie
 • Dokumenty
 • Príklady a často kladené otázky
 • Kontakty

► V prílohe Vám zasielam najdôležitejšie informácie a návody pre uplatnenie žiadosti, a to:
 • Výzva na podanie žiadosti
 • Postup podania žiadosti
 • Vizuál formulára na podanie žiadosti o dotáciu  ( Ide len o vizuál žiadosti; samotná žiadosť sa vypĺňa elektronicky v rámci „slovensko.sk“)
 • Príručka pre elektronické podanie žiadosti o dotáciu – Prenajímateľ
 • Príručka pre elektronické podanie žiadosti o dotáciu - Nájomca
 • Návody, v ktorých sú okrem iného aj príručky pre elektronické podanie žiadosti o dotáciu samostatne pre nájomcu a samostatne pre prenajímateľa, vrátane návodu na podpisovanie v prostredí elektronickej schránky (aj viacerými osobami), vrátane videí.
 • Dotácia na nájomné v kocke
 • Časové obdobia, kedy boli otvorené, resp. zatvorené jednotlivé prevádzky v zmysle opatrení ÚVZ (prevádzky v obchodných domoch a prevádzky mimo obchodných domov).
 
Nadväzne na právnu informáciu č. 12/2020 zo dňa 17.6.2020, vo veci dotácie na nájom,  Vám zasielam dôležité informácie pre uplatnenie žiadosti:
Dotáciu je možné poskytnúť, len ak užívanie predmetu nájmu na základe zmluvy bolo najneskôr od 1.2.2020
→ Na zmeny zmluvy, ku ktorým došlo po 12.3.2020 sa neprihliada, t.j. dotácia sa aj v tomto prípade môže poskytnúť
→ Platiteľovi DPH sa za oprávnený výdavok nepovažuje DPH ak si môže uplatniť odpočítanie DPH
→ Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného, najviac však vo výške 50% nájomného za obdobie sťaženého užívania; V tejto súvislosti
     odporúčame subjektom skupiny COOP Jednota poskytnúť nájomcom zľavu vo výške 50%
→ Počas obdobia splácania splátok prenajímateľ nesmie nájomcovi jednostranne zvýšiť nájomné, ak toto právo nebolo dohodnuté pred 1.2.2020.
Maximálny limit dotácie pre podnik pôsobiaci v iných sektoroch ako poľnohospodárska výroba a rybárstvo je 800 000 Eur. To znamená, že ak vláda poskytla nájomcovi v súvislosti s COVID-19
     pomoc ešte pred dotáciou nájomného v určitej výške (napr. paušálny finančný príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO v gescii MPSVR SR) a ak tento finančný príspevok spolu s dotáciou na
     nájomné  prekročí  800 000 Eur, nájomca bude musieť financie, o ktoré bol limit prekročený, vrátiť. Z uvedeného dôvodu informáciu o predchádzajúcej štátnej finančnej pomoci musí nájomca
     prenajímateľovi poskytnúť
Proces podania žiadosti:
 
1/  Žiadosť a jej podpisovanie sa vykonáva elektronicky na „slovensko.sk“, preto pred podaním žiadosti si prenajímateľ musí
      a/ overiť, či nájomca má elektronickú schránku
      b/ požiadať nájomcu o nasledovné údaje:
          - číslo elektronickej schránky a  mená a funkcie štatutárov, ktorí budú žiadosť elektronicky podpisovať za nájomcu. (meno a priezvisko štatutára nájomcu v žiadosti musí byť zhodné s meno
             a priezviskom uvedeným  v rámci kvalifikovaného elektronického podpisu) +
          - identifikačné údaje nájomcu (IČO, sídlo nájomcu, veľkosť podniku nájomcu – mikro a malý, stredný alebo veľký)
          - identifikačné údaje o prevádzke nájomcu (názov a adresa prevádzky)
          - číslo elektronickej schránky, každého zo štatutárov nájomcu, ktorí budú žiadosť o dotáciu podpisovať
          - informáciu, či nájomcovi bola poskytnutá štátna pomoc v súvislosti s COVID-19 (napr. paušálny finančný príspevok na náhradu straty príjmu SZČO) a ak áno, v akej výške.
 
2/ Prenajímateľ prostredníctvom elektronickej služby na „slovensko.sk“ vyplní formulár elektronickej žiadosti (viď. „Príručka pre elektronické podanie žiadosti o dotáciu – Prenajímateľ“ v prílohe)
     → prenajímateľ vypĺňa formulár za obe strany, prenajímateľa a nájomcu (z toho dôvodu si od nájomcu musí vyžiadať vyššie uvedené informácie)
     → prenajímateľ vypĺňa v žiadosti okrem vyššie uvedených informácií o prenajímateľovi aj nasledovné údaje:
           -  údaje z nájomnej zmluvy, identifikácia predmetu nájmu (názov a adresa prevádzky, veľkosť predmetu nájmu), dátum účinnosti zmluvy, dátum ukončenia zmluvy, ak k nemu došlo, výška
              sumy nájomného, dohodnutá zľava z nájomného (% výška zľavy bude automaticky vypočítaná)
           -  údaje o období sťaženého užívania predmetu nájmu, t.j. začiatok sťaženého obdobia, koniec sťaženého obdobia, počet kalendárnych dní  (formulár automaticky vypočíta výšku dotácie ako aj
              prípadný zostatok nájomného, ktoré musí nájomca uhradiť)
           -  v prípade ak výška dotácie na nájomné presahuje 100-tisíc eur – údaje o konečnom užívateľovi výhod
    
 3/  Prenajímateľ žiadosť sprístupní na podpis nájomcovi (viď. „Príručka pre elektronické podanie žiadosti o dotáciu – Prenajímateľ“ v prílohe)
      -  !!! Platnosť prístupu udeleného prenajímateľom na podpísanie žiadosti zo strany nájomcu je maximálne 48 hodín !!!
     -  V prípade, že nájomca  požaduje zmeny v žiadosti preposlanej na podpis zo strany prenajímateľa, takúto žiadosť nepodpíše a informuje prenajímateľa o zmenách, ktoré je potrebné vykonať;
      -  Žiadosť musí byť podpísaná v súlade s podmienkami podpisovania (konania) štatutárov, zapísaných v obchodnom registri
 
4/  Nájomca žiadosť podpíše svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom na „slovensko.sk“ (Postup podpisu je v„Príručke pre elektronické podanie žiadosti o dotáciu – Nájomca“ v prílohe)
 
5/  Prenajímateľ žiadosť podpíše svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom a odošle ju prostredníctvom „slovensko.sk“ Ministerstvu hospodárstva SR
6/  MHSR žiadosť skontroluje a zašle nájomcovi oznámenie o schválení/neschválení dotácie
7/  V prípade schválenia dotácie MH SR odošle finančné prostriedky na účet prenajímateľa.

Zdroj: Zväz obchodu SR, Legislatívno-právna sekcia ZO SR