Činnosť Zväzu obchodu SR v roku 2023

Zväz obchodu SR si uvedomuje dôležitosť priaznivého a férového podnikateľského prostredia a považuje za nevyhnutné prispieť svojou činnosťou a aktivitami k rozvoju obchodu na Slovensku, ako aj k spokojnosti svojich členov a ich zákazníkov nasledujúcimi prioritami, ktoré si stanovil na rok 2023.

Zväz obchodu SR si uvedomuje dôležitosť priaznivého a férového podnikateľského prostredia a považuje za nevyhnutné prispieť svojou činnosťou a aktivitami k rozvoju obchodu na Slovensku, ako aj k spokojnosti svojich členov a ich zákazníkov nasledujúcimi prioritami, ktoré si stanovil na rok 2023.
STRATEGICKÉ ZÁMERY A CIELE ZO SR:
Rozvíjať pozíciu, dôveryhodnosť a prestíž ZO SR ako vrcholovej organizácie a reprezentanta obchodu v očiach predstaviteľov vlády SR, NR SR, štátnej správy a samosprávy, ako aj ďalších partnerských organizácií, zväzov, asociácií a komôr, ktorý efektívne presadzuje záujmy obchodu na všetkých úrovniach a vykonáva ďalšie aktivity v záujme svojich členov aj spotrebiteľov.
Usilovať sa o rešpektovanie základných princípov voľného jednotného trhu EÚ, vytváranie rovnakých a vyvážených podmienok pre podnikanie v sektore obchodu na národnom trhu v súlade so sekundárnym právom a všeobecnými právnymi zásadami.
Posilňovať vzťahy B2B, teda komunikáciu medzi prvovýrobcami, spracovateľmi a dodávateľmi, spolupracovať s profesijnými združeniami podnikateľských subjektov predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva s cieľom zvýšiť podiel odbytu domácich výrobkov v ponuke na národnom trhu SR.
Neustále monitorovať dianie v oblasti obchodu v médiách a v prípade potreby plniť signálnu úlohu pre členov zväzu a predvídať možné scenáre vývoja. Schopnosť zareagovať okamžite na určité kritické situácie si vyžaduje ochotu a možnosť konzultovať zásadné postoje s príslušnými dotknutými členmi zväzu, prípadne prostredníctvom komunikačnej sekcie skoordinovať stanoviská naprieč celým zväzom.
Zintenzívniť vnútrozväzovú komunikáciu, lepšie informovať o činnosti orgánov a sekcií ZO SR a promptne reagovať na podnety členov.
Usilovať sa o širšie zapojenie (akvizície) podnikateľských subjektov aj v non-food sektore.
Zatraktívniť činnosť odborných sekcií, ktoré sa zameriavajú na pomoc s aplikáciou nových zákonných povinností do praxe, a v prípade záujmu členov zväzu rozšíriť činnosť o nové oblasti, napr. data matrix, ktorý obsahuje dynamické informácie o produkte, hlavne čo sa týka zloženia a dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti, ako aj napr. v oblasti retail 5.0 a GDSN (Global Data Synchronization Network) s cieľom zrýchliť a zjednodušiť komunikáciu medzi obchodníkmi a výrobcami.
Posudzovanie a pripomienkovanie navrhovanej a prijatej legislatívy aj prostredníctvom spoločných stanovísk RÚZ, spoločné aktivity s RÚZ zamerané na zlepšenie a transparentnosť podnikateľského prostredia, presadzovanie a ochranu záujmov zamestnávateľov a zlepšenie vymožiteľnosti práva.
Sociálny dialóg – spolupráca s odborovými orgánmi pri príprave, schvaľovaní a uplatňovaní KZVS v sektore obchodu.
Prezident ZO SR spolu s viceprezidentmi a celé predstavenstvo zväzu budú hľadať a rozvíjať ďalšie možnosti fi nancovania činnosti ZO SR tak, aby boli zabezpečené všetky nevyhnutné potreby pre riadny chod sekretariátu a financovanie všetkých aktivít zväzu.
ZO SR ako jeden z odborných garantov bude naďalej podporovať projekt spoločenskej zodpovednosti „Na veku záleží“, ktorý vznikol z potreby pomáhať predajcom tabakových výrobkov správne uplatňovať a dodržiavať zákon o ochrane nefajčiarov v praxi už v roku 1998.
ZO SR bude naďalej participovať na spolupráci s Blue Events na konferencii NEW RETAIL SUMMIT, v spolupráci s ATOZ Group poskytovať záštitu Kongresu Samoška, možnosti podieľať sa na tvorbe časopisu Tovar a Predaj, organizovať konferenciu Slovenské obchodné fórum, pri príležitosti ktorého udeľuje ZO SR ocenenie Merkúrov rad.
ZO SR bude apelovať na riešenie problematiky ambulantného predaja potravín pri cestách, ktorý okrem ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky a daňových únikov ohrozuje zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa predajom potravín pochybného pôvodu za hygienicky nevyhovujúcich podmienok.
ZO SR má ambíciu otvoriť diskusiu na citlivú tému možného predaja niektorých voľnopredajných liekov s nízkou toxicitou, v menších baleniach a s nižším obsahom účinnej látky aj mimo lekární, napr. vo formátoch supermarket, a to za splnenia všetkých náročných požiadaviek na takýto predaj.
ZO SR podporuje úspešnosť zálohového systému veľkým počtom dobrovoľných odberných miest.

Kontakt: Zväz obchodu SR Bajkalská 1496/25 827 18 Bratislava-Ružinov Tel.: +421 258 233 224 E-mail: sekretariat@biznis.sk Web: www.biznis.sk

Zdroj: [13.12.2022; Tovar a predaj; komerčná prezentácia; s. 33; redakcia]